ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες


Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες


das_xartis
Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος, δίνονται διευκρινίσεις για τον χειρισμό από τις δασικές υπηρεσίες των ζητημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τις εκτελούμενες αναρτήσεις δασικών χαρτών και σχετίζονται με:
  • μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (άλλης μορφής/κάλυψης ή χορτολιβαδικές, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που δεν τις χαρακτηρίζουν ως δάση ή δασικές εκτάσεις) που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, με αποφάσεις που είτε τις εξαιρούν με λεκτική διατύπωση, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράμματα
  • εκτάσεις ευρισκόμενες σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή έχουν αλλάξει χρήση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 ν. 998/1979, 14 ν. 1734/1987 και 12 ν. 3208/3208/2003 και συμπεριλαμβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγμένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν τής αναδάσωσης εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράμματα που τις συνοδεύουν.
Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, που αναρτώνται δασικοί χάρτες οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης. Με την ολοκήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της απόφασης κήρυξης θα ενημερωθεί και αναμορφωθεί ο δασικός χάρτης με τη νέα πράξη όπως ισχύει, αναλόγως με το στάδιο που βρίσκεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (άρθ. 18 παρ. 2 ή άρθ. 20 παρ. 1 ν. 3889/10).
Επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι στις περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή μορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά με την απόφαση αναδάσωσης, εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (μερικής ή ολικής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.
πηγή:https://dasarxeio.com/2017/02/22/1829-3/
Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
Το Γραφείο Τύπου 
Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: